?

Log in

No account? Create an account
uggs - En Sabah Nur [entries|archive|friends|userinfo]
Mark

[ website | livejournal ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

uggs [Oct. 10th, 2013|01:15 pm]
Mark
Rozen verwelken,
schepen vergaan,
maar van jouw uggs
ben ik pas echt ontdaan.
linkReply